M?ody bokser Kuba Moczyk na OIOM-ie po debiucie na ringu w Great Yarmouth

Kuba Moczyk. Picture: Magdalena Moczyk

Kuba Moczyk. Picture: Magdalena Moczyk - Credit: Picture: Magdalena Moczyk

Dwudziestodwuletni bokser przebywa w szpitalu po urazie g?owy doznanym podczas debiutu na ringu.

Kuba Moczyk po raz pierwszy wszed? na ring na Atlantis Arenie w Great Yarmouth w sobot?, po miesi?cach przygotowa? do debiutu. Widzowie twierdz?, ?e podczas pierwszych dwóch rund radzi? sobie lepiej od przeciwnika. W trzeciej rundzie otrzyma? silny cios, który zwali? go z nóg. Walka zosta?a natychmiast zako?czona, a ok. godziny 21 pan Moczyk zosta? przewieziony do szpitala uniwersyteckiego Jamesa Pageta.

Pan Moczyk, który jest pracownikiem fabrycznym, obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Przy jego boku przebywa jego siostra bli?niaczka Magdalena, oczekuj?c a? brat odzyska przytomno??.

Siostra pana Kuby powiedzia?a nam: „Mimo ?e chcia? by? bokserem, by? uprzejmym, mi?ym cz?owiekiem. Jeste?my sobie bardzo bliscy. Trenowa? od dawna, to by?o jego marzenie. Nigdy nikogo nie skrzywdzi?. Po prostu chcia? pokaza? co potrafi, i przynie?? dum? swojemu zespo?owi.'

Panna Moczyk twierdzi, ?e pan Moczyk sp?dzi? ponad cztery miesi?ce przygotowuj?c si? do swojego wielkiego debiutu, i nie móg? si? doczeka? walki.

Doda?a, ?e rodzina nie zamierza si? podda?.

Bokser przygotowywa? si? do nielicencjonowanego wydarzenia w si?owni Lenny Boy's w Yarmouth. Jego trener, Scott Osinski, powiedzia?, ?e przed walk? zachowano wszystkie prawid?owe procedury medyczne.

Most Read

Pan Osinski powiedzia?: 'To by? okropny szok. Kuba by? ci?gle u?miechni?ty pomi?dzy rundami, ?wietnie si? bawi?. To, co si? wydarzy?o, to nieszcz??liwy zbieg okoliczno?ci. W klubie ka?dy trzyma za niego kciuki. Kuba jest naszym bratem i przyjacielem. Chcia?bym mu przekaza?, ?eby dalej walczy?. Wszyscy go kochamy i martwimy si? o jego zdrowie.'

Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Aurelijusa Keree, który twierdzi ?e jest 'g??boko zasmucony' tym co si? sta?o.

Rzecznik pana Keree powiedzia? nam: „Aurelijus nieustannie jest my?lami przy Kubie i jego rodzinie. Ma g??bok? nadziej?, ?e Kuba wyzdrowieje'.

Pan Keree powiedzia? nam, ?e podczas walki zosta?y zachowane prawid?owe zasady bezpiecze?stwa.

G?ówny promotor boksu w Great Yarmouth, Leon Docwra, powiedzia? ?e wypadek „wstrz?sn?? ?wiatem boksu'.

Pan Docwram który nie bra? udzia?u w organizacji wydarzenia, powiedzia? nam: „Nie mog? uwierzy? w to, co si? sta?o. Kuba jest naprawd? mi?ym m?odym cz?owiekiem, który by? bardzo blisko zwi?zany z rodzin?.'

Nick Oligbo, Dyrektor Medyczny w szpitalu Jamesa Pageta, powiedzia?: 'Jeste?my w sta?ym kontakcie z rodzin? Kuby. Rozumiemy, ?e jest to dla nich bardzo trudna sytuacja.'

Zosta?a za?o?ona strona, na której trwa zbiórka pieni?dzy na wspardzie rodziny Kuby. W ci?gu pierwszych 24 godzinach istnienia strony zebrano ponad 3 tysi?ce funtów.

Policja potwierdzi?a dzi?, ?e w sprawie wypadku nie toczy si? ?ledztwo.

Translation provided by Dina Pilarczyk

English version available here.